Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

INFORMÁCIE GDPR (WWW)

 

 

 

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: EKOSTEEL Prešov, s.r.o.

Sídlo: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, SR

IČO: 36 487 317

DIČ: 2020010333

IČ DPH: SK2020010333

Web: www.ekosteel.skZapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 14301/PKontaktné údaje prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Lichtigová

Telefón: 0905 968 011

Mail: ekosteel@ekosteel.skZodpovedná osoba:

Meno a priezvisko: ---

Telefón: ---

Mail: ---

 1. Spracúvanie osobných údajov fyzickej osoby upravuje:

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18

  • Nariadene Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR 1. Zodpovedná osoba DPO:

  • zodpovedná osoba DPO nie je určená 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:

  • pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár:

  • emailová adresa, text správy 1. Účel spracúvania osobných údajov:

  • vybavenie požiadavky / podnetu zaslaného z kontaktného formulára 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18 1. Doba uchovávania osobných údajov:

  • do odvolania súhlasu 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

  • --- 1. Identifikácia príjemcu osobných údajov:

  • --- 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  • osobné údaje sa neprenášajú

 

 1. Práva dotknutej osoby:

  • dotknutá osoba má v zmysle Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom (§ 21), právo na opravu osobných údajov (§ 22), právo na vymazanie osobných údajov (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24), právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26), právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27), právo podať návrh na začatie konania (§ 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať (§ 14) 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

  • --- 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov Zákona 18:

  • zásada zákonnosti § 6

  • zásada obmedzenia účelu § 7

  • zásada minimalizácie osobných údajov § 8

  • zásada správnosti § 9

  • zásada minimalizácie uchovávania § 10

  • zásada integrity a dôvernosti § 11

  • zásada zodpovednosti § 12

  • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov § 14

  • podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti § 15 1. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Zákona 18:

  • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29

  • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31

  • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32

  • bezpečnosť spracúvania §39 1. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.